Onarpena. Batxilergoa

Onarpena. Batxilergoa

 2017-2018 Ikasturtea

Egutegia

 • Eskabide betetzeko epea:
  • On-line: 2017ko maiatzaren 2tik 11ra arte  (beharrezko dokumentazioa gehitu beharko du, eskaneatuta). Ikastetxeak dokumenturen bat konpontzeko eskatzen badu, dokumentazio hori eskaneatuta gehitu ahal izango da maiatzaren 12ra arte)
  • Ikastetxean eskaerak: 2017ko maiatzaren 2tik 12ra arte
 • Onartuen eta ez onartuen behin-behineko zerrendak: 2017ko ekainaren 1ean. Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2017ko ekainaren 6ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2017ko ekainaren 6ra arte
 • Onartuen eta ez onartuen behin betiko zerrendak: 2017ko ekainaren 9an
 • Lehenengo aukeran eskatutako ikastetxean onartu gabe gelditu diren ikasleei beste ikastetxe batean plaza bat esleitzeko: 2017ko ekainaren 16a
 • Matrikularen formalizazioa: 2017ko ekainaren 20tik uztailaren 6ra arte
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2017ko uztailaren 10era arte

Informazio gehiago

Admisión. Bachillerato

Curso académico 2017-2018

Calendario

 • Periodo de inscripción:
  • On-line: del 2 al 11 de mayo de 2017 (se deberá adjuntar escaneada la documentación necesaria). Si el centro solicita la subsanación de algún documento, se podrá adjuntar esa documentación escaneada hasta el día 12 de mayo)
  • En el centro educativo: del 2 al 12 de mayo de 2017
 • Lista provisional de personas admitidas y no admitidas: 1 de junio de 2017. Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 6 de junio de 2017
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 6 de junio de 2017

 • Lista definitiva de personas admitidas y no admitidas: 9 de junio de 2017
 • Adjudicación de plaza en otro centro a las personas no admitidas en el centro solicitado en primera opción: el 16 de junio de 2017
 • Formalización de la matrícula: desde el 20 de junio al 6 de julio de 2017
 • Recursos de alzada contra las listas definitivas: hasta el 10 de julio de 2017

Más información

Matrikulazio prozesua Haur Hezkuntzan eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzan

Mailak: Haur Hezkuntzatik (2 urte) DBHra bitartean (16 urte)

Epe ofiziala: Urtarrilaren 30etik otsailaren 10era (biak barne)

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia
 • Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria
 • Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero)
 • Familia helbidearen erroldagiria Udalak egina
 • Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria (ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpenjudiziala edo behin-behineko neurria, etab.)
 • Ikastolaren izen emateko orria (eskolan bertan eskatu)
 • Baremaziorako dokumentuak (indarreko arauan zehaztutakoak)

Matriculaciones para Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Cursos: Desde Educación Infantil (2 años) hasta ESO (16 años)

Plazo oficial: Del 30 de enero al 10 de febrero (ambos incluidos)

Documentos a presentar:

 • Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente al alumno/a
 • Fotocopia de la hoja del libro de familia del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal
 • Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a (TIE en caso de personas extranjeras)
 • Certificación del domicilio familiar expedida por el Ayuntamiento
 • En caso de familias separadas o divorciadas, documento acreditativo del cumplimiento del protocolo al respecto (escrito de autorización del ex cónyuge o de la ex cónyuge, resolución judicial o medida provisional que avale la solicitud, etc.)
 • Hoja de inscripción (solicitar en el colegio)
 • Documentos para la baremación (consultar en la normativa de referencia)

Fotos-Grupos 2016/2017